Thực đơn
Cửa hàng
Bộ lọc
Thêm
Danh mục
Nhãn hiệu
Bảng giá niêm yết
vi

THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY HỢP DANH


Thủ Tục Thay Tên Công Ty Hợp Danh

I- Khái niệm công đổi tên công ty hợp danh

- Công ty hợp danh là doanh nghiệp có các đặc trưng sau:

  • Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung – được gọi là thành viên hợp danh
  • Thành viên hợp danh phải là các cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty hợp danh.
  • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty hợp danh trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
  • Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

II- Hồ sơ, thủ tục thay đổi tên công ty hợp danh 

- Hồ sơ thay đổi tên công ty hợp danh, bao gồm:

1- Thông báo đổi tên doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký).
2- Quyết định bằng văn bản về việc đổi tên doanh nghiệp của các thành viên hợp danh (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty .

3- Bản sao biên bản họp về việc đổi tên doanh nghiệp của các thành viên hợp danh (có chữ ký của tất cả các thành viên dự họp). Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty. 

- Thể thức bản sao thực hiện theo quy định của pháp luật về sao y bản chính (quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư) gồm các nội dung:

  • Tên cơ quan, tổ chức sao văn bản.
  • Số, ký hiệu bản sao.
  • Địa danh và ngày, tháng, năm sao.
  • Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền.
  • Dấu của cơ quan, tổ chức sao văn bản.
  • Nơi nhận.

4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

- Thủ tục thay đổi tên công ty hợp danh

Ghi chú : Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

Bước 1:  Công ty hợp danh cần đổi tên nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký kinh doanh tại Bộ phận một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2:  Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông sẽ tiến hành kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì sẽ tiếp nhận hồ sơ; đồng thời lập Giấy biên nhận (gồm 02 bản), một bản giao cho người nộp hồ sơ và một bản được luân chuyển cùng hồ sơ để giải quyết việc đăng ký kinh doanh.

- Bước 3:  Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh nộp lại Giấy biên nhận, bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ. Đồng thời nhậnkết quả tại bộ phận một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chú ý : thành phần hồ sơ đổi tên công ty hợp danh bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty theo mẫu quy định

– Quyết định bằng văn bản và biên bản họp bản sao của các thành viên hợp danh về việc đổi tên công ty hợp danh.

III- Chi phí thay đổi tên công ty hợp danh 

- Phí dịch vụ thay đổi tên công ty hợp danh.

- Lệ phí nộp nhà nước xin cấp lại giấy phép kinh doanh.

IV- Thời gian thay đổi tên công ty hợp danh 

- Soạn thảo hồ sơ và ký, đóng dấu hồ sơ thay đổi: 01 ngày

- Nộp hồ sơ và nhận giấy phép kinh doanh mới: 03 ngày