Thực đơn
Cửa hàng
Bộ lọc
Thêm
Danh mục
Nhãn hiệu
Bảng giá niêm yết
vi

THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN


THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN

I- Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần

- Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần bao gồm:

1-  Thông báo đổi tên doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký).

2- Quyết định bằng văn bản về việc đổi tên doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

 3- Bản sao biên bản họp về việc đổi tên doanh nghiệp của  Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc có chữ ký tất cả các cổ đông dự họp) nội dung gồm: 

 • 1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh. 
 • 2. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông. 
 • 3. Chương trình và nội dung cuộc họp. 
 • 4. Chủ toạ và thư ký. 
 • 5.Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. 
 • 6. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng. 
 • 7.Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. 
 • 8. Các quyết định đã được thông qua. 
 • 9. Họ, tên, chữ ký của chủ toạ và thư ký. Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

- Thể thức bản sao thực hiện theo quy định của pháp luật về sao y bản chính (quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư) gồm các nội dung:

 1. Tên cơ quan, tổ chức sao văn bản; số, ký hiệu bản sao;
 2. Địa danh và ngày, tháng, năm sao; chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền;
 3. Dấu của cơ quan, tổ chức sao văn bản; nơi nhận;

4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

II- Chi phí thay đổi tên công ty cổ phần

- Phí dịch vụ thay đổi tên công ty cổ phần;

- Lệ phí nộp nhà nước xin cấp lại giấy phép kinh doanh;

III- Thời gian thay đổi tên công ty cổ phần

- Soạn thảo hồ sơ và ký, đóng dấu hồ sơ thay đổi: 01 ngày

- Nộp hồ sơ và nhận giấy phép kinh doanh mới: 03 ngày

IV- Các lưu ý khi lựa chọn công ty cổ phần mới

 • Tên công ty cổ phần mới vẫn cần đảm bảo 2 thành tố cơ bản là: loại hình doanh nghiệp tức chữ “cổ phần” và tên riêng của doanh nghiệp, tên riêng của doanh nghiệp phải không trùng với tên của các doanh nghiệp đã đăng ký trên phạm vi toàn quốc. 

* Lưu ý: Đối với tên công ty cổ phần mới doanh nghiệp lựa chọn nhưng bị trùng với tên các công ty đang bị treo mã số thuế, công ty tạm ngừng kinh doanh hoặc các công ty chưa hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp vẫn không sử dụng được tên bị trùng. Chỉ khi các công ty này hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp mới được sử dụng lại các tên này.

 • Thay đổi tên tiếng nước ngoài của công ty hoặc tên viết tắt của công ty: Tên tiếng nước ngoài hay còn gọi là tên giao dịch của công ty vẫn phải đảm bảo nguyên tắc là hệ chữ La tinh, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.
 • Việc thay đổi tên của công ty cổ phần không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Nếu công ty chỉ bổ sung hoặc thay đổi tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài, tên viết tắt mà không thay đổi tên viết bằng tiếng Việt thì doanh nghiệp vẫn thực hiện theo thủ tục này.
 • Khi thay đổi tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt, doanh nghiệp phải thống nhất thay đổi lại tên viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt (nếu có) cho phù hợp theo quy định.