Thực đơn
Cửa hàng
Bộ lọc
Thêm
Danh mục
Nhãn hiệu
Bảng giá niêm yết
vi

THỦ TỤC GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY


Thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty

I- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Hồ sơ gồm:

1. Thông báo chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện (theo mẫu Phụ lục II-16 của Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

2. Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.

3. Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của văn phòng đại diện.

4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp.

5. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện.

- Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

- Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

- Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 Thông tư số 02/2019Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

* Số lượng hồ sơ:  01 bộ gốc

II- Trình tự thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty

Bước 1: Nộp hồ sơ khóa mã số thuế văn phòng đại diện.

* Hồ sơ gồm:

 • Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế - mẫu 24/ĐK-TCT theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.
 • Quyết định giải thể văn phòng đại diện.
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể văn phòng đại diện.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (bản sao).
 • Giấy đăng ký mã số thuế bản chính ( nếu có).

Bước 2: Làm thủ tục trả dấu hoặc làm xác nhận không sử dụng dấu (nếu có)

* Hồ sơ gồm:

 • Văn bản xin trả dấu/xác nhận không sử dụng dấu.
 • Quyết định giải thể văn phòng đại diện.
 • Con dấu và giấy đăng ký mẫu con dấu bản chính ( trường hợp trả con dấu).

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ giải thể văn phòng đại diện

* Hồ sơ gồm:

 • Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (Mẫu tham khảo – thuộc Phụ lục II – 22, thông tư 20/2015/ TT – BKHDT)
 • Quyết định giải thể văn phòng đại diện.
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể văn phòng đại diện(nếu có).
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
 • Danh sách người lao động cũng như quyền lợi tương ứng của người lao động trong VPĐD.
 • Danh sách các chủ nợ cũng như số nợ chưa thực hiện thanh toán (nếu có)
 • Con dấu văn phòng đại diện (nếu có).
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản sao (nếu có)

- Sau khi hoàn tất hồ sơ, doanh nghiệp nộp hồ sơ trả giấy phép kinh doanh VPĐD lên Sở kế hoạch và đầu tư.

- Thời gian trong vòng 5 ngày làm việc cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra hồ sơ.

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ và doanh nghiệp đáp ứng đủ nghĩa vụ về thuế thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chuyển tình trạng của VPĐD trong Cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp về trạng thái chấm dứt hoạt động.Sau đó, ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì doanh nghiệp sẽ nhận được văn bản nêu rõ lý do.

III- Thời hạn giải quyết

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

IV- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính là Cá nhân, tổ chức

V- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Ủy ban nhân dân thành phố.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện : không có.

* Cơ quan trực tiếp thực hiện : Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

* Cơ quan phối hợp (nếu có) : các bộ ngành, cơ quan có liên quan.

VI- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Đầu tư năm 2005.

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Chính phủ về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

+ Các văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hướng dẫn và văn bản chỉ đạo điều hành chuyên ngành.

 

Bạn đang có nhu cầu : dịch vụ giải thể văn phòng đại diện, tìm hiểu về quy định giải thể văn phòng đại diện, quy trình giải thể văn phòng đại diện, các bước tiến hành giải thể văn phòng đại diện, chi phí giải thể văn phòng đại diện, thời gian giải thể văn phòng đại diện, kết quả của việc giải thể văn phòng đại diện?

Hãy liên hệ với chúng tôi!!!