Thực đơn
Cửa hàng
Bộ lọc
Thêm
Danh mục
Nhãn hiệu
Bảng giá niêm yết
vi


THỦ TỤC GIẢI THỂ ĐIỂM KINH DOANH, CỬA HÀNG, KHO HÀNG CÔNG TY


Thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh, cửa hàng, kho hàng công ty

I- Thành phần, số lượng hồ sơ

* Hồ sơ gồm:

1. Thông báo chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh (theo mẫu Phụ lục II-16 của Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp.

3. Bản sao hợp lệ Giấy phép hoạt động của Địa điểm kinh doanh.

* Số lượng hồ sơ:  01 bộ gốc.

* Thành phần hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh/TT-BKHĐT)

-  TT-BKHĐT (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);

-   Trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

II- Thời hạn giải quyết

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

III- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

IV- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Đầu tư năm 2005.

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Chính phủ về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

+ Các văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hướng dẫn và văn bản chỉ đạo điều hành chuyên ngành.

V- Thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh và quy trình thực hiện

Thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh được thực hiện qua 3 bước sau:

- Bước 1 Tiến hành đóng mã số thuế địa điểm kinh doanh

– Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đóng mã số thuế địa điểm kinh doanh gồm thông báo, Biên bản họp, quyết định của hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/chủ doanh nghiệp về việc giải thể địa điểm kinh doanh.

– Nộp hồ sơ tại chi cục thuế cấp quận, huyện. Thời gian giải quyết hồ sơ: Sau 5 – 10 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ kiểm tra sổ sách kế toán, tình hình báo cáo nộp tờ khai, đóng thuế của địa điểm kinh doanh doanh nghiệp để tiến hành thủ tục khóa mã số thuế địa điểm kinh doanh

Lưu ý : Người đại diện theo pháp luật của công ty và giám đốc địa điểm kinh doanh bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ địa điểm kinh doanh. Công ty có địa điểm kinh doanh bị giải thể phải chịu tránh nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán những khoản nợ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Tiến hành làm thủ tục hồ sơ trả con dấu địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp cần chuẩn bị:

  • Công văn trả con dấu của địa điểm kinh doanh cần giải thể.
  • Biên bản họp (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh) về việc trả con dấu địa điểm kinh doanh.
  • Quyết định về việc trả con dấu địa điểm kinh doanh.

- Bước 3: Làm thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp cần chuẩn bị:

  • Thông báo về việc giải thể địa điểm kinh doanh.
  • Biên bản thanh lý tài sản của địa điểm kinh doanh.
  • Danh sách chủ nợ và người lao động.
  • Biên bản họp (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh) về việc giải thể.
  • Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/ hội đồng quản trị về việc giải thể địa điểm kinh doanh.
  • Công ty tiến hành việc đăng bố cáo giải thể địa điểm kinh doanh trên cổng thông tin đăng ký quốc gia.

- Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các hồ sơ về việc giải thể địa điểm kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ ra thông báo giải thể địa điểm kinh doanh và xóa dữ liệu của địa điểm kinh doanh trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

 

Bạn đang có nhu cầu: dịch vụ giải thể điểm kinh doanh, tìm hiểu về quy định giải thể điểm kinh doanh, quy trình giải thể điểm kinh doanh, các bước tiến hành giải thể điểm kinh doanh, chi phí giải thể điểm kinh doanh, thời gian giải thểđiểm kinh doanh, kết quả của việc giải thểđiểm kinh doanh?

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi!!!!