Thực đơn
Cửa hàng
Bộ lọc
Thêm
Danh mục
Nhãn hiệu
Bảng giá niêm yết
vi

 

THỦ TỤC GIẢI THỂ CHI NHÁNH CÔNG TY


Thủ tục giải thể chi nhánh công ty

I- Thành phần, số lượng hồ sơ

* Hồ sơ gồm:

1. Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh (theo mẫu Phụ lục II-16 của Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

2. Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

3. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.

4. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

5. Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của chi nhánh hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu chi nhánh (đối với trường hợp chưa khắc dấu chi nhánh).

6. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp.

7. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh.

* Số lượng hồ sơ : 01 bộ gốc

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

II- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Đầu tư năm 2005;

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Chính phủ về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam;

+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

+ Các văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hướng dẫn và văn bản chỉ đạo điều hành chuyên ngành.

III- Hướng dẫn các bước làm hồ sơ giải thể công ty

Bước 1 : Làm thủ tục xác nhận không nợ đọng thuế với Cục hải quan (nếu có xuất nhập khẩu)

Bước 2 : Đóng tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp (Nếu có tài khoản ngân hàng mang tên công ty).

Bước 3 : Đăng báo 3 số liên tiếp về việc giải thể

Bước 4 : Tiến hành thủ tục với cơ quan thuế: – Soạn hồ sơ xin giải thể – Quyết toán thuế cho doanh nghiệp

-  Bước 5 : Làm thủ tục với công an về việc hủy con dấu

Bước 6 : Tiến hành thủ tục với sở kế hoạch hồ sơ gồm:

  • Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể.
  •  Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (Nếu là công ty Cổ phần), Chủ sở hữu công ty (nếu là Công ty TNHH 1 thành viên) về việc thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.
  • Quyết định của Chủ doanh nghiệp (nếu là DNTN), Hội đồng thành viên (nếu là doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể doanh nghiệp.
  • Giấy chứng nhận đã nộp con dấu 
  • Biên bản thanh lý tài sản (Nếu có)

=> Bạn đang có nhu cầu: dịch vụ giải thể chi nhánh, tìm hiểu về quy định giải thể chi nhánh, quy trình giải thể chi nhánh, các bước tiến hành giải thể chi nhánh, chi phí giải thể chi nhánh, thời gian giải thể chi nhánh, kết quả của việc giải thể chi nhánh?

- Để giải thể một doanh nghiệp cần rất nhiều lưu ý trong quá trình tiến hành các thủ tục. Công việc này yêu cầu người có kinh nghiệm chuyên môn cao để hoàn thành một cách nhanh chóng, tránh các vấn đề khác phát sinh không mong muốn sau khi giải thể.

- Với  kinh nghiệm hỗ trợ tất cả các dịch vụ thuê ngoài cho doanh nghiệp. Chúng tôi tự tin có thể hỗ trợ bạn hoàn thành giải thể doanh nghiệp một cách nhanh chóng với giá ưu đãi nhất thị trường.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi!!!